EcoFlow EF 3000

כמות הפחם פעיל במסנן זה היא בין 1400 – 1250 ק"ג (תלוי בסוג הפחם פעיל), ומומלץ להזרים דרכו אויר בתפוקה נומינלית של כ- 3000 מק"ש.

את המסנן ניתן לחבר למפוח המאפשר תחלופת אויר וספיחת המזהמים שאותם רוצים לסלק, ניתן גם באותה דרך לחבר כמה מסננים במקביל למפוח גדול יותר כאשר יש צורך בספיקות אויר גדולות יותר.

EcoFlow EF 2000

כמות הפחם פעיל במסנן היא בין 1000-900 ק"ג (תלוי בסוג הפחם פעיל), וניתן להזרים דרכו אויר בתפוקה מכסימלית של עד 3190 מק"ש.